Proces

Cursul “Abilitățile viitorului” este unul de tip blended learning (învățare hibridă) și se va desfășura atât față în față, cât și online. Durata programului este de 70 de ore, echivalent a 17 credite profesionale pentru cadrele didactice.
MODULUL 1 are un total de 34 de ore ( 17 față în față și 17 online) și abordează DISCIPLINA 1: Dezvoltarea abilităților secolului 21 pentru cadre didactice și elevi.
MODULUL 2 are un total 36 de ore (18 față în față și 18 online) și abordează: DISCIPLINA 1: Elemente de educație remedială și A doua șansă și DISCIPLINA 2: Modalități de dezvoltare a abilităților esențiale viitorilor adulți.
60% din timpul de predare presupune activități practice, 30% activități teoretice și 10 % evaluare (pe parcurs și finală).

Cursul este dedicat cadrelor didactice și personalului auxiliar și urmărește:

  • Dezvoltarea capacității de a aplica procesul de învățare continuă și de a implementa un plan de dezvoltare personală într-o abordare holistică, folosind elemente de managementul schimbării, în vederea îmbunătățirii actului didactic și dezvoltării abilităților viitorului.
  • Dezvoltarea capacității de a implementa activități de dezvoltare a abilităților viitorului (comunicare, cooperare, creativitate și gândire critică), de a identifica și aplica metode și instrumente alternative de învățare a acestora.
  • Dezvoltarea capacității de a elabora demersuri didactice specifice educației remediale și celei de tip A doua șansă pentru reducerea decalajelor în învățare la elevi și de a crea un climat educațional favorabil creșterii motivației de a învăța și stării de bine la nivelul clasei.

Programul de formare propune:

  • o abordare a educației din perspectiva schimbărilor majore la nivelul societății educaționale şi a noilor exigențe ale acesteia;
  • o valorificare eficientă a inovației și creativității în sensul producerii de rezultate pe baza de analiză, utilizării tehnologiilor bazate pe internet, stabilirea de obiective şi planificare a resurselor;
  • oportunități de formare / dezvoltare de noi competențe manageriale pentru a acționa cu succes în contextele educaționale actuale, de a gestiona eficient resursele;
  • modalităţi concrete şi eficiente de lucru în şcoală şi în cadrul parteneriatelor cu alţi factori interesaţi în vederea reducerii riscului de abandon școlar;
  • identificarea unor resurse și tehnici de management și reducere a stresului și de creștere a motivației și consecutiv a calității actului educațional.